به دلیل حجم سفارشات ، پردازش و ارسال سفارشات با تاخیر همراه خواهد بود.

مرجوعی کالا


اگر شما در اروندکالا عضو شده اید برای ثبت مرجوعی باید از قسمت حساب کاربری ، در قسمت سفارشات پیگیری بفرمایید. تنها در صورتی مرجوعی خود را ثبت نمایید که بدون عضویت ثبت سفارش کرده اید.

شماره سفارش

شماره تلفن(تلفنی که با ان سفارش را ثبت کرده اید)

کد کپتچا

به دلیل حجم سفارشات ، پردازش و ارسال سفارشات با تاخیر همراه خواهد بود. رد کردن